Improving and Assessing the Impact of e-Navigation applications

Aus Kompetenzportal
Wechseln zu: Navigation, Suche
Improving and Assessing the Impact of e-Navigation applications
Autor Michael Baldauf, Sun-Bae Hong
In: Journal of e-Navigation and Maritime Economics
Ausgabe Vol. 4(2)
ISBN/ISSN: DOI: 10.1016/j.enavi.2016.06.001
Erscheinungsjahr 2016
Jahrgang
Seitenzahl 1-12
Hyperlink http://dx.doi.org/10.1016/j.enavi.2016.06.001
Review